ادامه مطلب

… و آخرین سال قرن

درود بر همراهان بزرگوار قبل از هر سخنی پوزش مرا بخاطر ایرادی فنی که بوجودآمده و وب سایت چند روزی از دسترس خارج شد بپذیرید . در پایان سالی قرار گرفته ایم که نه آغازش با خوشی و خرمی بود و نه پایانش. آغاز سال با سیل بی سابقه در اکثر استانهای کشور و بی […]
ادامه مطلب

پیچک

                      بر پیچک دردم مپیچ بگذار در طی طریقی غریب باز کشم اندوهِ سالیانی را بر بومِ وهم . تو غزالِ تیز پای تقدیرمی که خطِ نگاهت نبست نقشی بر سطور هذیانِ شعرم . بر مسلخ اندیشه ام هیزمی خشک باریدی تا خلیلِ روزهای بارانی […]