بدرود پائیز زیبای من

🌺🌹💐🌼🌷   در انتهای کوچه ی پائیز کلون درب زرینی بصدا در می آید اینجا عاشقی خسته از نگاه های ریا دل شکسته از فریب چشم و ملول از دورنگی ها تکیه داده به فصل رفتن   ” او ” شراب فرقت نوشیده و در آغوشی غریب قهقه ی مستانه دارد من اما فرزندِ پائیزم […]