۹۹ سال گذشت …

                                            ۹۹ سال گذشت ، قرن ما هم تمام میشود، آیا سراغ دارید عاشق و معشوقه ای در سال ۱۳۰۱ را که هنوز کسانی بشناسند؟ این فقط یک سوال نیست…   mjrad# naghmehayegharibaneh@ #مجید_جمشیدی_راد