… و آخرین سال قرن

درود بر همراهان بزرگوار قبل از هر سخنی پوزش مرا بخاطر ایرادی فنی که بوجودآمده و وب سایت چند روزی از دسترس خارج شد بپذیرید . در پایان سالی قرار گرفته ایم که نه آغازش با خوشی و خرمی بود و نه پایانش. آغاز سال با سیل بی سابقه در اکثر استانهای کشور و بی […]